ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α.Ε. (ΛΑΝΕ)

Friday, May 31st, 2013 admin
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α.Ε. (ΛΑΝΕ)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121578041000
Αρ. Μ.Α.Ε. 28273/71/Β/93/1
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό
Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την 26-05-2013,
καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας με την επωνυμία Λασιθιώτικη Ανώνυμη
Ναυτιλιακή Εταιρεία Α.Ε. (ΛΑΝΕ) που έχει την έδρα της στον Άγιο Νικόλαο
Νομού Λασιθίου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στον Άγιο Νικόλαο
Λασιθίου στην αίθουσα του πολύκεντρου  REX του Δήμου Αγίου Νικολάου
Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής
χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 στην οποία
περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης
1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 μετά των σχετικών
Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών
Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης
Δεκεμβρίου 2012.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο
της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση
του έτους 2012 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2013 έως 31-12-2013.
5. Έγκριση αμοιβής του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη
χρήση του έτους 2012 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2013 έως 31-
6. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει,
για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση
και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του
Κ.Ν. 2190/20 εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη
διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν, παρόμοιους με την
Εταιρεία σκοπούς.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
8. Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου στο Νομό
9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο νέο
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το θέμα 7 της ημερήσιας
διάταξης, οφείλουν να καταθέσουν γραπτή δήλωση στην οποία να αναγράφουν
το επώνυμο, το όνομα, το όνομα του πατέρα, το επάγγελμα και την διεύθυνση
κατοικίας τους. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να έχει κατατεθεί στα κεντρικά
γραφεία της Εταιρείας μέχρι τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, 22 Ιουνίου 2013.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το
Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της
Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7
Κυριακή και ώρα 17:00 στον ίδιο τόπο και χώρο στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου
στην αίθουσα του πολύκεντρο REX του Δήμου Αγίου Νικολάου για συζήτηση και
λήψη απόφασης στο ίδια ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει
σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν
τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να
προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα στα Γραφεία της Εταιρείας πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Συνέλευσης δηλαδή μέχρι
την 15:30 την 21 Ιουνίου 2013, για να εκδώσουν εισιτήρια και σε περίπτωση μη
απαρτίας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έως την 15:30 της 2 Ιουλίου 2013
για την Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Συνέλευση μόνο από άλλους
μετόχους, οι οποίοι θα έχουν εξουσιοδοτηθεί με απλή εξουσιοδότηση αρκεί να
έχει χρονολογία και να έχει υπογραφή από τον εκδότης της.
Στην περίπτωση αυτή οι μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν στα Γραφεία της
Εταιρείας τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετόχων ή των εξουσιοδοτήσεων
πάλι πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης για να εκδώσουν
Ιουλίου 2013, ημέρα
η
ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να προμηθεύονται τα εισιτήρια για την Τακτική
Γενική Συνέλευση από την 19 Ιουνίου 2013 μέχρι την 25 Ιουνίου 2013 και
σε περίπτωση μη απαρτίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι
μπορούν να προμηθεύονται εισιτήρια την 1 Ιουλίου 2013 μέχρι την 6 Ιουλίου
2013 για την Α’ Επαναληπτική Τακτική Συνέλευση τις εργάσιμες ημέρες από
09:00 έως 15:30 (εκτός Σαββάτου – Κυριακής) στα Κεντρικά Γραφεία της ΛΑΝΕ
(Κ. Σφακιανάκη 5, Άγιος Νικόλαος Κρήτης και Ακτή Κονδύλη 22, Πειραιά).
Πληροφορίες Τμήμα Μετόχων τηλ: 28410 – 25249
Άγιος Νικόλαος, 26-05-2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α.Ε. (ΛΑΝΕ)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121578041000

Αρ. Μ.Α.Ε. 28273/71/Β/93/1

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό

Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την 26-05-2013,

καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας με την επωνυμία Λασιθιώτικη Ανώνυμη

Ναυτιλιακή Εταιρεία Α.Ε. (ΛΑΝΕ) που έχει την έδρα της στον Άγιο Νικόλαο

Νομού Λασιθίου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στον Άγιο Νικόλαο

Λασιθίου στην αίθουσα του πολύκεντρου  REX του Δήμου Αγίου Νικολάου

Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη

αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής

χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 στην οποία

περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης

1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 μετά των σχετικών

Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών

Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών

Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης

Δεκεμβρίου 2012.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο

της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση

του έτους 2012 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2013 έως 31-12-2013.

5. Έγκριση αμοιβής του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη

χρήση του έτους 2012 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2013 έως 31-

6. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει,

για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση

και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του

Κ.Ν. 2190/20 εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη

διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν, παρόμοιους με την

Εταιρεία σκοπούς.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8. Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου στο Νομό

9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο νέο

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το θέμα 7 της ημερήσιας

διάταξης, οφείλουν να καταθέσουν γραπτή δήλωση στην οποία να αναγράφουν

το επώνυμο, το όνομα, το όνομα του πατέρα, το επάγγελμα και την διεύθυνση

κατοικίας τους. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να έχει κατατεθεί στα κεντρικά

γραφεία της Εταιρείας μέχρι τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, 22 Ιουνίου 2013.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το

Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της

Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7

Κυριακή και ώρα 17:00 στον ίδιο τόπο και χώρο στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου

στην αίθουσα του πολύκεντρο REX του Δήμου Αγίου Νικολάου για συζήτηση και

λήψη απόφασης στο ίδια ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει

σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν

τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να

προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα στα Γραφεία της Εταιρείας πέντε (5)

τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Συνέλευσης δηλαδή μέχρι

την 15:30 την 21 Ιουνίου 2013, για να εκδώσουν εισιτήρια και σε περίπτωση μη

απαρτίας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έως την 15:30 της 2 Ιουλίου 2013

για την Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Συνέλευση μόνο από άλλους

μετόχους, οι οποίοι θα έχουν εξουσιοδοτηθεί με απλή εξουσιοδότηση αρκεί να

έχει χρονολογία και να έχει υπογραφή από τον εκδότης της.

Στην περίπτωση αυτή οι μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν στα Γραφεία της

Εταιρείας τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετόχων ή των εξουσιοδοτήσεων

πάλι πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης για να εκδώσουν

Ιουλίου 2013, ημέρα

η

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να προμηθεύονται τα εισιτήρια για την Τακτική

Γενική Συνέλευση από την 19 Ιουνίου 2013 μέχρι την 25 Ιουνίου 2013 και

σε περίπτωση μη απαρτίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι

μπορούν να προμηθεύονται εισιτήρια την 1 Ιουλίου 2013 μέχρι την 6 Ιουλίου

2013 για την Α’ Επαναληπτική Τακτική Συνέλευση τις εργάσιμες ημέρες από

09:00 έως 15:30 (εκτός Σαββάτου – Κυριακής) στα Κεντρικά Γραφεία της ΛΑΝΕ

(Κ. Σφακιανάκη 5, Άγιος Νικόλαος Κρήτης και Ακτή Κονδύλη 22, Πειραιά).

Πληροφορίες Τμήμα Μετόχων τηλ: 28410 – 25249

Άγιος Νικόλαος, 26-05-2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Leave a Comment

« | Home